เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1100717Mushroom Technology
เทคโนโลยีด้านเห็ด
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ด วงจรชีวิตของเห็ด ประเภทของการเพาะเห็ด วิธีการขั้นพื้นฐานสำหรับการเพาะเห็ด ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการออกดอกเห็ด การปรับปรุงพันธุ์ ผลิตภัณฑ์จากเห็ด การเป็นผู้ประกอบการในการผลิตเห็ดทางการค้า


Mushroom diversity; Basidiomycetes life cycle; types of mushroom cultivation; basic method for mushroom cultivation; roles of environmental factors in mushroom production; mushroom breeding; products from mushroom; entrepreneurship in commercial mushroom production

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH