เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1100716Molecular Evolution and Phylogenetics
วงศ์วานวิวัฒนาการระดับโมเลกุล
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การกลายพันธุ์ ลำดับวิวัฒนาการ การคัดเลือกลำดับและรวบรวมชุดข้อมูล หลักการเทียบเคียงชุดข้อมูล การคัดกรองข้อมูล ค่าความเหมือนของข้อมูล การสร้างแผนภูมิวงศ์วานวิวัฒนาการ แบบจำลองอัตราการเกิดวิวัฒนาการ ความสัมพันธ์ของแผนภูมิวงศ์วานวิวัฒนาการ การจัดการ การแปลผลของแผนภูมิวงศ์วานวิวัฒนาการ


Mutation; evolution of sequences; selection of sequences and assembly of dataset; alignment principles; removal of ambiguous sites; orthology and similarity; construction of phylogenetic trees; models of rate of evolution; distance and phylogenetic tree concepts; outgroup, manipulation and interpretation of phylogenetic trees
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH