เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1100715Microbial Products and Innovations
ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมด้านจุลินทรีย์
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ลักษณะของจุลินทรีย์ทางอุตสาหกรรม การพัฒนาสายพันธุ์ การใช้จุลินทรีย์ในเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น การผลิตอาหาร การเกษตร โรงงานอุตสาหกรรม ทางการแพทย์และสิ่งแวดล้อม ความรู้มุมมองในปัจจุบัน


Microbe strains and regulation for production of microbial products; products derived from microbes such as food, chemical, medicinal, cosmetic and other related products; innovation in microbial products for Thailand 4.0; current topics and prospects
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH