เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1100714Genome-Editing Technology
เทคโนโลยีการปรับแต่งจีโนม
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการพื้นฐานของพันธุวิศวกรรมแบบดั้งเดิม ข้อดีและข้อเสียของพันธุวิศวกรรมแบบดั้งเดิม หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยีการปรับแต่งยีโนม ข้อมูลพื้นฐานและเทคนิคหลักที่ใช้ปรับแต่งยีโนม ประโยชน์ของเทคโนโลยีการปรับแต่งยีโนมพืช ข้อดีและข้อเสียของเทคนิคการปรับแต่งยีโนมที่ใช้ในปัจจุบัน


Principles of conventional genetic engineering; advantages and disadvantages of conventional genetic engineering; principles of genome-editing technology; basic information and major genome-editing techniques; applications of genome-editing technology; advantages and disadvantages of currently available genome-editing techniques; recent advances in the field of genome modification
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH