เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1100713Integrated Pests Management
การจัดการศัตรูพืช
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การใช้ประโยชน์และการบูรณาการเกี่ยวกับกลวิธี (การควบคุมโดยวิธีเขตกรรม วิธีทางชีวภาพ วิธีการใช้สารกำจัดศัตรูพืช สารกำจัดเชื้อรา สารกำจัดวัชพืช) เพี่อการจัดการแมลงและวัชพืชตลอดจนสิ่งที่ก่อให้เกิดโรคต่อพืชสวนและพืชไร่ การใช้ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และทักษะการแก้ ปัญหามาใช้เพื่อประเมินกลยุทธ์การจัดการศัตรูพืช ความสามารถในการเลือกใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมในการควบคุมศัตรูพืชในสถานการณ์ที่กำหนดให้


Utilization and integration of pest control tactics (cultural methods, biological control, pesticides, fungicides, herbicides) for management of insects and weeds and other pathogens; critical thinking skills and problem-solving skills to evaluate pest management strategies; ability to select proper strategies to control pests for given situation
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH