เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1100712Human-Gut Microbe Interactions
ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์และจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหาร
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ระบบนิเวศของจุลินทรีย์ในลำไส้มนุษย์ ลักษณะทางสรีระและกระบวนการชีวเคมีของกลุ่มจุลินทรีย์ในลำไส้กับมนุษ์ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และแบคทีเรียในลำไส้ งานวิจัยขั้นพื้นฐานและขั้นสูงของความสัมพันธ์ระดับโมเลกุลของมนุษย์และจุลินทรีย์ จุลินทรีย์ในลำไส้ที่มีประโยชน์และก่อโรค


Ecosystem of microorganisms in human intestine; physiological and biochemical processes in gut microbiota; interactions between gut microbes and human; fundamental and advanced research on molecular human-microbe interactions; beneficial and pathogenic gut microbes
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH