เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1100711Fungal Diversity and Applications
ความหลากหลายของเชื้อราและการประยุกต์
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อรา อนุกรมวานและวงศ์วานวิวัฒนาการของราในแต่ละกลุ่ม และเทคโนโลยีในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับเชื้อรา เช่น การผลิตสารทุติยภูมิจากเชื้อรา รวมไปถึงการนำสารทุติยภูมิที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพของเชื้อรามาประยุกต์ใช้ทั้งทางด้านการแพทย์และการเกษตร


Study of fungal biodiversity, taxonomy and phylogeny, current issues on fungal technology, such as fungal secondary metabolites in medicinal and agricultural applications
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH