เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1100710Economic Impact Insects
แมลงสำคัญด้านเศรษฐกิจ
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของแมลง สำคัญทางเศรษฐกิจ การจำแนกแมลง การจัดการแมลงที่มีผลกระทบต่อพืชไร่และพืชสวนที่สำคัญทางเศรษฐกิจ สิ่งมีชีวิตที่ก่อให้เกิดโรคในแมลงที่สามารถนำมาใช้ควบคุมแมลง ตามหลักการควบคุมทางชีวภาพ ความสำคัญของผู้ผสมเกสรต่อการผลิตพืชผลทางเกษตร


Biology and ecology of economic impact insects; classification of insects; management of insects affecting economic field crops and commercial horticultural crops; insect pathogens to be used as biological control; significant pollinators in crop production
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH