เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1100709Eukaryotic Microbiology
จุลชีววิทยาของยูคาริโอต
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การศึกษาลักษณะทางสัณฐาน โมเลกุล นิเวศ สรีระ และ ความหลากหลายของการดำรงชีวิต ในยูคาริโอตเซลล์เดียว (โพรทิสต์) บทบาทของยูคาริโอตเซลล์เดียวที่มีต่อแหล่งที่อยู่อาศัย ระบบนิเวศ และผลต่อสุขภาพและการก่อโรคในมนุษย์


Morphological, molecular, ecological, physiological and lifestyle diversity of unicellular eukaryotes (Protist); roles of unicellular eukaryotes on habitats, ecosystems and human health and disease
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH