เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1100708DNA Markers and Applications
เครื่องหมายดีเอ็นเอและการประยุกต์
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
จีโนมของยูแคริโอต หลักการเครื่องหมายดีเอ็นเอ เครื่องหมายดีเอ็นเอที่ใช้วิธีไฮบริไดเซซัน เครื่องหมายดีเอ็นเอที่ใช้วิธีพีซีอาร์ การประยุกต์เครื่องหมายดีเอ็นเอในด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช ด้านวิวัฒนาการ และด้านนิติวิทยาศาสตร์ และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง


Eukaryotic genome; Principles of DNA markers; DNA hybridization based markers; PCR based markers; Applications of DNA markers in plant breeding, evolution and forensic science and related topics
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH