เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
1100705Advanced Plant Pathology
โรคพืชขั้นสูง
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
กลไกการเกิดโรคพืช อาการ สัญญาณและสิ่งที่เกี่ยวข้อง เชื้อสาเหตุโรคพืช (รา, แบคทีเรีย, ไวรัส, ไมโคพลาสมา และใส้เดือนฝอย) การจำแนกลักษณะ และการจัดกลุ่มโดยข้อมูลทางโมเลกุล กลไกการป้องกันตัวเองของพืชอาศัย ความสัมพันธ์ทางยีนระหว่างพืชอาศัยและเชื้อสาเหตุโรคพืช ระบาดวิทยาโรคพืช การทำแผนที่โดยข้อมูลทางโมเลกุล การประเมินระดับความรุนแรงของโรค การทำนายการเกิดโรค ความสำคัญและการควบคุมโรคพืชที่มีความสำคัญ


Pathogenesis of plant diseases, symptoms, signs, and related terminology. Causative agents of plant diseases (fungi, bacteria, viruses, mycoplasmas, and nematodes), molecular characterization and classification; immunological mechanisms of host defenses and genetics of host-parasite interactions; Plant disease epidemiology, molecular mapping forecasting and disease assessment, impact and control of significant plant diseases
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH