เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1100705Advanced Plant Pathology
โรคพืชขั้นสูง
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
กลไกการเกิดโรคพืช อาการ สัญญาณและสิ่งที่เกี่ยวข้อง เชื้อสาเหตุโรคพืช (รา, แบคทีเรีย, ไวรัส, ไมโคพลาสมา และใส้เดือนฝอย) การจำแนกลักษณะ และการจัดกลุ่มโดยข้อมูลทางโมเลกุล กลไกการป้องกันตัวเองของพืชอาศัย ความสัมพันธ์ทางยีนระหว่างพืชอาศัยและเชื้อสาเหตุโรคพืช ระบาดวิทยาโรคพืช การทำแผนที่โดยข้อมูลทางโมเลกุล การประเมินระดับความรุนแรงของโรค การทำนายการเกิดโรค ความสำคัญและการควบคุมโรคพืชที่มีความสำคัญ


Pathogenesis of plant diseases, symptoms, signs, and related terminology. Causative agents of plant diseases (fungi, bacteria, viruses, mycoplasmas, and nematodes), molecular characterization and classification; immunological mechanisms of host defenses and genetics of host-parasite interactions; Plant disease epidemiology, molecular mapping forecasting and disease assessment, impact and control of significant plant diseases

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH