เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1100704Research Innovation and Professional Ethics
วิจัยนวัตกรรมและจรรยาวิชาชีพ
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
นวัตกรรมและเทคโนโลยีนวัตกรรม บทบาทของการวิจัยและพัฒนาของธุรกิจ เช่น การแพทย์และการเกษตร จริยธรรมด้านวิจัย กฎหมายและความปลอดภัยด้านชีวภาพ พันธมิตรและความร่วมมือการวิจัย ทรัพย์สินทางปัญญาและการปกป้องสิทธิ์ วงจรชีวิตของเทคโนโลยี หัวข้อที่เกี่ยวกับจรรยาวิชาชีพต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม


Innovation and technology innovation; role of research and development in enterprises e.g. medicine and agriculture; ethics in research conducts; biolaw and biosafety; alliance and collaboration of research; Intellectual properties and protection; technology life cycles; current issues about professional ethic in innovation
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH