เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1105983Seminar 3
สัมมนา 3
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต0 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพในหัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันที่สอดคล้องกับงานวิจัยของตนเอง


A series of scientific presentations with an emphasis on biotechnological topics; this course is designed for students to develop skills in carrying out research
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH