เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1407704Crop Technology and Innovation
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืช
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การออกแบบและเทคโนโลยีโรงเรือนกระจก โรงงานพืช เทคโนโลยีการปลูกโดยไม่ใช้ดิน ฟาร์มอัจฉริยะ เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน ประเด็นปัจจุบัน


Greenhouse design and technology; plant factory; soilless technology; smart farming; integrated pest technology; current issues.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH