เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1407703Principle of Floriculture
หลักการไม้ดอก
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
บทนำ การขยายพันธุ์ไม้ดอก อุณหภูมิ แสง น้ำ สารอาหาร วัสดุปลูก การควบคุมการเจริญของพืช การจัดการศัตรูพืช การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การก่อสร้างและการจัดการโรงเรือน การจัดการทางตลาดและธุรกิจ ประเด็นปัจจุบัน


Introduction; propagation; temperature; light; water; nutrition; cultural media; plant growth regulation; pest management; postharvest management; greenhouse construction and operations; marketing and business management; current issues.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH