เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1407702Agricultural and Environmental Science
วิทยาศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความสัมพันธ์ของการเกษตรและสิ่งแวดล้อม การเกษตรอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะทางการเกษตร นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรสำหรับการผลิตอย่างยั่งยืน


Relationship of agriculture and environment; sustainable and the eco-friendly agriculture; agricultural waste management; agricultural innovations and technology for sustainable production.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH