เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1407701Principle of Horticulture
หลักการพืชสวน
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
โครงสร้างและสัณฐานวิทยาพืช การเจริญเติบโตและพัฒนาผลิตผลพืชสวน การขยายพันธุ์พืช ดินและความอุดมสมบูรณ์ ปัจจัยแวดล้อม การผลิตผัก การผลิตไม้ผล การผลิตไม้ดอก เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านพืชสวน


Plant structure and morphology; growth and development of horticultural crops; plant propagation; soil and fertility; environmental factors; vegetable crops, fruit crops, ornamental crops; modern technology in horticulture
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH