เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1403746Food Processing Innovation
นวัตกรรมการแปรรูปอาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 / 2565
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ภาพรวมของเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารในปัจจุบัน พื้นฐานเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารแบบใหม่ การแปรรูปอาหารด้วยความร้อนและไม่ใช้ความร้อน การผสมผสานเทคโนโลยีการแปรรูป การนำไปใช้ในทางอุตสาหกรรม


Overview of the current food processing technology; fundamental of the novel food processing technology; thermal and non-thermal food processing; the integrated processing technology; industrial application.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  BF = วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH