เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1403746Food Processing Innovation
นวัตกรรมการแปรรูปอาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 -
ปริญญาโท
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ10:00-12:00307/1C1LECT550W  
  พฤหัสบดี09:00-12:00AR-LECT      
อาจารย์:
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ สาสนทาญาติ (Co-ordinator)  Send Mail
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล แสงระยับ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ ปราณอมรกิจ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิวัลย์ สีทา
 • วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: 64
  Course Description
  ภาพรวมของเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารในปัจจุบัน พื้นฐานเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารแบบใหม่ การแปรรูปอาหารด้วยความร้อนและไม่ใช้ความร้อน การผสมผสานเทคโนโลยีการแปรรูป การนำไปใช้ในทางอุตสาหกรรม


  Overview of the current food processing technology; fundamental of the novel food processing technology; thermal and non-thermal food processing; the integrated processing technology; industrial application.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  BF = วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH