เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1407751Internship
ฝึกปฏิบัติงาน
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
หน่วยกิต4 (0-40-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ฝึกปฏิบัติงานในองค์กรหรือสถานประกอบการ ในประเทศหรือต่างประเทศตามระยะเวลาที่กำหนด จัดทำรายงานและนำเสนอผลงานด้วยวาจา


National or international internship at the provided organization for specific period of time; report submission and oral presentation.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH