เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1409701Agricultural Logistics Management
การจัดการโลจิสติกส์ทางการเกษตร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาบริหารจัดการอาหาร
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
โซ่อุปทานทางการเกษตร การพยากรณ์ทางการเกษตร การวางแผนและการจัดตารางการเพาะปลูก การจัดการสินค้าคงคลังของสินค้าที่เน่าเสียได้ การจัดการการขนส่งสินค้าทางการเกษตร ระบบการขนถ่ายวัสดุของสินค้าทางการเกษตร ระบบพันธมิตรในโซ่อุปทานสินค้าทางการเกษตร การจัดการข้อมูลข่าวสารในโซ่อุปทานของสินค้าทางการเกษตร


Agricultural supply chain; agricultural forecasting; crop planning and scheduling; warehousing and inventory management for perishable products; transportation management and material handling systems; partnership systems in the agricultural supply chain; information management in the agricultural supply chain.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH