เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1406770Consumer Trends and Technology
แนวโน้มผู้บริโภคและเทคโนโลยี
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาบรรจุภัณฑ์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักของวิทยาศาสตร์ผู้บริโภค รูปแบบทางพฤติกรรมของผู้บริโภค การรับรู้ การเรียนรู้ ความทรงจำ แรงจูงใจ ทัศนคติของผู้บริโภค กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคและอิทธิพลของกลุ่ม ผลของรายได้ สถานะทางสังคม วัฒนธรรมย่อย และวัฒนธรรมต่อการบริโภค วิธีการสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล การประยุกต์ใช้วิธีการเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ และผสมผสาน สำหรับการออกแบบและวางแผนในการเก็บรวบรวมข้อมูล การใช้แบบสอบถาม การออกแบบการศึกษาผู้บริโภค กรณีศึกษาสาหรับอุตสาหกรรมอาหาร


Principles of consumer science; consumer behavioral models; consumer perception, learning, memory, motivation, and attitude; consumer decision making process and group influence; effect of income, social class, subculture and culture on consumption; methods of data collection; application of qualitative, quantitative and mixed method for designing and planning of consumer data collection; use of consumer questionnaires; consumer study design; case study for food industry.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH