เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1407735Selected Topics in Postharvest Technology and Innovation
หัวข้อเฉพาะทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การอภิปรายและการบรรยายในหัวข้อเฉพาะที่เป็นวิทยาการสมัยใหม่ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลเกษตร


Discussion and lectures on special aspects or advanced topics in postharvest technology and innovation of produce.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH