เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1407735Selected Topics in Postharvest Technology and Innovation
หัวข้อเฉพาะทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 -
ปริญญาโท
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ไม่มีข้อมูล505W  
อาจารย์:
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร (Co-ordinator)  Send Mail
 • วันสอบปลายภาค:
  หมายเหตุ: 65 A2
  Course Description
  การอภิปรายและการบรรยายในหัวข้อเฉพาะที่เป็นวิทยาการสมัยใหม่ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลเกษตร


  Discussion and lectures on special aspects or advanced topics in postharvest technology and innovation of produce.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  BF = วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH