เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1407732Postharvest Engineering
วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการทางวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว สมบัติทางกายภาพและวิศวกรรมของผลผลิต ระบบการคัดและจำแนก กระบวนการใช้ความร้อนและไม่ใช้ความร้อน ระบบการเก็บรักษาด้วยความเย็น การออกแบบระบบและเครื่องมืออุปกรณ์ ประเด็นปัจจุบันและแนวโน้มของวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว


Principles of postharvest engineering; physical and engineering properties of produce; grading and sorting system; thermal and non-thermal processes; cold-storage systems; design of systems and facilities; current issues and trends in postharvest engineering.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH