เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1407848Postharvest Pest Management
การจัดการศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความสําคัญของศัตรูพืชภายหลังการเก็บเกี่ยว การประเมินความเสียหาย การพยากรณ์การระบาดและการตัดสินใจในการจัดการ การจัดการศัตรูพืชภายหลังการเก็บเกี่ยวโดยวิธีเขตกรรม วิธีกายภาพ ชีววิธี การใช้สารเคมี และวิธีผสมผสาน


Importance of postharvest pests; crop loss assessment; outbreak forecasting and management decision; cultural, physical, biological and chemical approaches for postharvest pest management; postharvest integrated pest management.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH