เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1407733Postharvest Management of Cereal Grains, Legumes and Oilseeds
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวธัญพืช พืชตระกูลถั่วและพืชน้ำมัน
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ธัญพืช ถั่วและเมล็ดพืชน้ำมันเศรษฐกิจ สรีรวิทยา โครงสร้าง องค์ประกอบและลักษณะของเมล็ดพืช มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย การจัดการก่อนการเก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยว การสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา การใช้ประโยชน์ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ประเด็นปัจจุบัน


Economic cereal grains, legumes and oilseeds; physiology, structure, composition, and characteristics of grains and seeds; quality and safety standard; pre-harvest management; harvesting practice; postharvest losses; postharvest management; storage; utilization; advances in postharvest technology; current issues.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH