เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1407734Postharvest Diseases
โรคหลังการเก็บเกี่ยว
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความสำคัญ ความสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวเนื่องจากปัจจัยทางชีวภาพและสภาพเครียดจากปัจจัยทางกายภาพ การเกิดโรคหลังการเก็บเกี่ยวและปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรค การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและทางชีวเคมีภายหลังการเข้าทำลายของเชื้อสาเหตุ กลไกการเข้าทำลายของเชื้อสาเหตุ กลไกการป้องกันของพืช การควบคุมโรคหลังการเก็บเกี่ยวด้วยวิธีเขตกรรม วิธีกายภาพ ชีววิธี การใช้สารเคมี และวิธีผสมผสาน โรคหลังการเก็บเกี่ยวของพืชสำคัญทางเศรษฐกิจ


Significance; postharvest losses due to biotic and abiotic stresses; postharvest disease initiation and factors affecting postharvest disease development; physiological and biochemical changes following infection; attack mechanisms of the pathogen; defense mechanisms in plant against the pathogen; control of postharvest diseases: cultural, physical, biological and chemical disease suppression practices; integrated approach for controlling postharvest diseases; postharvest diseases of economic commodities.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH