เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1405744Quality and Food Safety Management in Agro-Industry
การจัดการคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาประกันคุณภาพ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
พื้นฐานวิทยาศาสตร์ของข้อกำหนดเกี่ยวกับอาหาร กฎระเบียบของไทยและสากล มาตรฐานคุณภาพและมาตรฐานชั้นคุณภาพ การใช้สถิติเพื่อการควบคุมกระบวนการ การประกันคุณภาพ การบริหารจัดการคุณภาพแบบองค์รวม ระบบคุณภาพในอุตสาหกรรมเกษตร GAP มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ GMP HACCP ISO series การประยุกต์ใช้โปรแกรมอาหารปลอดภัยและการตรวจประเมิน ประเด็นปัจจุบันเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหาร


Scientific basis for food regulations; national and international food regulations; quality and grade standard; statistical process control; quality assurance; total quality management; quality system in agro-industry; GAP, organic agricultural standard; GMP, HACCP, ISO series; implementation of food safety program and auditing; current issues in food safety
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH