เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1407749Seminar 1
สัมมนา 1
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ค้นคว้าและเตรียมเอกสาร การนำเสนอและการอภิปราย การเขียนรายงานทางวิชาการ


Literature search and preparation; presentation and discussion; writing academic report.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH