เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1407753Postharvest Technology and Innovation
เทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชสวนและพืชไร่ คุณภาพ ความปลอดภัยและมาตรฐาน ดัชนีการเก็บเกี่ยว เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว การลดความร้อน ทรีทเมนต์หลังการเก็บเกี่ยว การเก็บรักษาและสภาพควบคุมบรรยากาศ เทคโนโลยีการบรรจุ การจัดการระบบความเย็น การขนส่งและกระจายสินค้า เทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชสวน เทคโนโลยีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


Postharvest losses of field crops and perishable crops; quality safety and standard; maturity indices; harvesting technology; cooling; postharvest treatment; storage and controlled atmosphere; packaging technology; cool chain management; transport and distribution; postharvest technology and innovation; eco-friendly technology.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH