เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1407753Postharvest Technology and Innovation
เทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 / 2565
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชสวนและพืชไร่ คุณภาพ ความปลอดภัยและมาตรฐาน ดัชนีการเก็บเกี่ยว เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว การลดความร้อน ทรีทเมนต์หลังการเก็บเกี่ยว การเก็บรักษาและสภาพควบคุมบรรยากาศ เทคโนโลยีการบรรจุ การจัดการระบบความเย็น การขนส่งและกระจายสินค้า เทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชสวน เทคโนโลยีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


Postharvest losses of field crops and perishable crops; quality safety and standard; maturity indices; harvesting technology; cooling; postharvest treatment; storage and controlled atmosphere; packaging technology; cool chain management; transport and distribution; postharvest technology and innovation; eco-friendly technology.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  BF = วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH