เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1407753Postharvest Technology and Innovation
เทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 -
ปริญญาโท
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร09:00-12:00307/1C1LECT651W  
  จันทร์13:00-16:00AR-LAB      
อาจารย์:
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ ปราณอมรกิจ (Co-ordinator)  Send Mail
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิวัลย์ สีทา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา ไชยวงศ์
 • อาจารย์ ดร.นิรมล สันติภาพวิวัฒนา
 • วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: 64
  Course Description
  การสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชสวนและพืชไร่ คุณภาพ ความปลอดภัยและมาตรฐาน ดัชนีการเก็บเกี่ยว เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว การลดความร้อน ทรีทเมนต์หลังการเก็บเกี่ยว การเก็บรักษาและสภาพควบคุมบรรยากาศ เทคโนโลยีการบรรจุ การจัดการระบบความเย็น การขนส่งและกระจายสินค้า เทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชสวน เทคโนโลยีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


  Postharvest losses of field crops and perishable crops; quality safety and standard; maturity indices; harvesting technology; cooling; postharvest treatment; storage and controlled atmosphere; packaging technology; cool chain management; transport and distribution; postharvest technology and innovation; eco-friendly technology.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  BF = วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH