เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
1407846Seminar 2
สัมมนา 2
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
หน่วยกิต0 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การนำเสนอทางวิชาการและอภิปรายเรื่องที่น่าสนใจในปัจจุบัน นำเสนอและจัดทำรายงานความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์


Academic presentation and discussion on current interests; progressive report on thesis research.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH