เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1403892Selected Topics in Food Biotechnology
หัวข้อเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ประมวลและวิเคราะห์วิทยาการสมัยใหม่ทางเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร นำเสนอและส่งรายงาน


Review and evaluate critical current issues in food biotechnology; presentation and report submission.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH