เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1403718Food Fermentation Technology
เทคโนโลยีการหมักอาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
กระบวนการหมักอาหาร การออกแบบถังหมักและอุปกรณ์ หัวเชื้อจุลินทรีย์ จลนพลศาสตร์และการเจริญของจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการหมักอาหาร กลไกทางชีวเคมีที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์เมแทบอไลท์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และการควบคุม ความปลอดภัยในกระบวนการหมักอาหาร การคัดแยก การปรับปรุงสายพันธุ์จุลินทรีย์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร


Food fermentation process; fermenter and apparatus design; inoculum, kinetics and microbial growth in food fermentation process; biochemical mechanisms relating to metabolites synthesis, factors and control; safety in food fermentation processes, microbial isolation and strain improvement for industrial food fermentation.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH