เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1403985Seminar 2
สัมมนา 2
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต0 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การรายงานความก้าวหน้าของดุษฎีนิพนธ์ในงานประชุมวิชาการโดยการนำเสนอแบบปากเปล่าหรือโปสเตอร์หรือรายงานต่อคณาจารย์ประจำหลักสูตร พร้อมส่งรายงาน


Presentation of dissertation progress in academic conference/meeting by oral or poster presentation or presentation to staff with report submission.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH