เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1403898Independent Study in Food Science and Technology
ค้นคว้าอิสระทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต6 (0-18-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ดำเนินงานค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารตามหัวข้อที่ได้รับอนุมัติภายใต้การแนะนำของคณาจารย์ที่ปรึกษา นำเสนอและส่งรายงานวิจัยหลังจากสิ้นสุด เตรียมผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ในรูปแบบของผลงานฉบับเต็มในรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติและ/หรือต้นฉบับเพื่อส่งตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง


Independent study on an approved food science and technology related topic pertinent to individual interest under the supervision and approval of advisory committee; research defense and submit after completion; prepare research output for publishing in the proceedings format of national/international conference and/or manuscript for peer review national/international journal publication.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH