เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1406769Quality Control Design in Food Industry
การออกแบบการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
สาระสังเขปของคุณภาพอาหาร แนวคิดของระบบการจัดการคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การออกแบบคุณภาพ นโยบายคุณภาพและกลยุทธ์ทางธุรกิจ การตรวจติดตามคุณภาพ และต้นทุนคุณภาพ รูปแบบของการควบคุมคุณภาพและการจัดการในอุตสาหกรรมอาหาร แนวโน้มการควบคุมคุณภาพอาหาร


Overview of food quality, concepts of quality management systems; quality control; quality design; quality policy and business strategy; quality audit; quality cost, patterns of quality control and management in food industry, trends in food quality control.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH