เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1404760Shelf Life Prediction of Food Products
การทำนายอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์อาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
คุณภาพของอาหารและความคงตัวของอายุผลิตภัณฑ์ การทดสอบคุณภาพ ปัจจัยที่มีผลต่ออายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร ทฤษฎีการแพร่ของอนุภาค บทบาทของ แอคติวิตีของน้ำ เทคนิคการเร่งการทดสอบอายุการเก็บรักษาอาหาร สมบัติการดูดและการคายความชื้นของผลิตภัณฑ์ จลนศาสตร์ของปฏิกิริยาต่างๆที่เกิดขึ้นในอาหาร การทดสอบและการทำนายอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์


Quality of food and shelf-life stability; quality tests; factors affecting shelf life of food products; diffusion theory of particles; role of water activity and accelerated food shelf life testing techniques; sorption isotherm; reaction kinetics occurring in foods; testing and prediction of product shelf life using mathematical models.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH