เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1404759Novel Food Processing Technologies
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารสมัยใหม่
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการแปรรูปอาหารที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึงกระบวนการแปรรูปแบบใช้ความร้อน เช่น โอห์มมิก การใช้คลื่นวิทยุ ไมโครเวฟ และเทคโนโลยีการอัดพอง กระบวนการแปรรูปแบบไม่ใช้ความร้อน เช่น กระบวนการแปรรูปด้วยความดันสูง พัลส์สนามไฟฟ้าแรงสูง ลำแสงอิเล็คตรอน วิธีออสโมซีส การแยกด้วยเยื่อแผ่น การสกัดด้วยของเหลวยิ่งยวด ระบบการผลิตแบบปลอดเชื้อ ผลของกระบวนการแปรรูปต่อสมบัติและคุณภาพของผลิตภัณฑ์


Principles of recently developed food processing, including thermal processes e.g. ohmic heating, radio frequency, microwave, extrusion technology; non-thermal processes e.g. high pressure processing, pulse electrical fields, electron beam, osmotic treatment, membrane separation, supercritical fluid extraction, aseptic system; effect of processing on product properties and qualities.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH