เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1402895Selected Topic in Molecular Functions of Food
หัวข้อเฉพาะทางหน้าที่ของอาหารในระดับโมเลกุล
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหาร
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ประมวล และวิเคราะห์วิทยาการสมัยใหม่ทางหน้าที่ในระดับโมเลกุลของอาหาร นำเสนอ อภิปราย และส่งรายงาน


Review and evaluate critical current issues in molecular functions of food; presentation, discussion and report submission.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH