เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1402817Development of Functional Food
การพัฒนาอาหารฟังก์ชัน
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
สาระสังเขปของอาหารฟังก์ชัน อาหารฟังก์ชันจากโปรตีน เปปไทด์ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โพลิฟีนอล โพรไบโอติก เมแทบอลิคจากจุลินทรีย์และปฏิกิริยาของเอนไซม์ บทบาทของอาหารฟังก์ชันต่อการป้องกันโรคที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการดำเนินชีวิต อาหารเป็นพิษ ความผิดปกติจากการติดเชื้อ ความชรา อาการแพ้ การเปลี่ยนแปลงของโมเลกุลและการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกัน


Overview of functional foods; functional food from proteins, peptides, carbohydrates, lipids, polyphenols, probiotics, microbial metabolic, and enzymatic reactions; role of functional foods to prevent life-style related diseases, food poisoning, infectious disorder, aging, allergic symptoms, molecular alteration and modulate immune functions.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH