เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1402816Molecular Functions of Food
หน้าที่ของอาหารในระดับโมเลกุล
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากอาหารแหล่งต่างๆ โภชนาการระดับโมเลกุล พฤติกรรมการบริโภคและการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน กลไกของระบบภูมิคุ้มกันในระดับโมเลกุล ระบบภูมิคุ้มกันของลำไส้และการป้องกันของร่างกาย ผลของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในอาหารต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบภูมิคุ้มกัน ผลขององค์ประกอบของอาหารต่อโรคที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการดำเนินชีวิต ปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาหารและระบบชีวภาพ ผลขององค์ประกอบอาหารต่อการต้านโรคอ้วน การต้านความชรา การต้านการแพ้ และอื่นๆ การแพ้อาหาร โภชนพันธุศาสตร์ สถานการณ์ปัจจุบันและประเด็นเกี่ยวกับอาหาร


Bioactive compounds from food sources; molecular nutrition; dietary habits and immune function; molecular mechanisms of immune system; gut immunity and host defense; immunomodulatory effects of dietary bioactive compounds; effect of food components on life style-related diseases; interaction between food and biological system; effect of food components on anti-obestic, anti-aging, anti-allergic, etc.; food allergy; nutrigenomics; current status and issue of food.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH