เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
1402814Functional Foods and Nutraceuticals
อาหารฟังก์ชันและโภชนเภสัช
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหาร
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความหมายและประเภทของอาหารฟังก์ชันและโภชนเภสัช แหล่งและประโยชน์ต่อสุขภาพของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ การสกัดและการแยกโภชนเภสัช ผลของกระบวนการต่อชีวปริมาณออกฤทธิ์ของสารประกอบฟังก์ชันและโภชนเภสัชในอาหาร เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อรักษาสภาพการทำงานในอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดของอาหารฟังก์ชัน ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของอาหารฟังก์ชันและโภชนเภสัช การบังคับใช้ของกฎหมายของอาหารฟังก์ชันและโภชนเภสัช


Definition and classification of functional foods and nutraceuticals; sources, and health benefits of bioactive components; nutraceutical extraction and isolation; impact of processing on the bioavailability of functional and nutraceutical ingredients in foods; novel technology to retain activity in the food; development and marketing of functional foods; efficacy and safety of functional foods and nutraceuticals; functional foods and nutraceuticals regulations.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH