เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
1402814Functional Foods and Nutraceuticals
อาหารฟังก์ชันและโภชนเภสัช
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหาร
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความหมายและประเภทของอาหารฟังก์ชันและโภชนเภสัช แหล่งและประโยชน์ต่อสุขภาพของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ การสกัดและการแยกโภชนเภสัช ผลของกระบวนการต่อชีวปริมาณออกฤทธิ์ของสารประกอบฟังก์ชันและโภชนเภสัชในอาหาร เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อรักษาสภาพการทำงานในอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดของอาหารฟังก์ชัน ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของอาหารฟังก์ชันและโภชนเภสัช การบังคับใช้ของกฎหมายของอาหารฟังก์ชันและโภชนเภสัช


Definition and classification of functional foods and nutraceuticals; sources, and health benefits of bioactive components; nutraceutical extraction and isolation; impact of processing on the bioavailability of functional and nutraceutical ingredients in foods; novel technology to retain activity in the food; development and marketing of functional foods; efficacy and safety of functional foods and nutraceuticals; functional foods and nutraceuticals regulations.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  BF = วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH