เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1402732Chemistry of Food Macronutrients
เคมีของสารอาหารหลัก
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
องค์ประกอบ โครงสร้าง ปฏิกิริยาและสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมันในอาหาร เทคนิคการวิเคราะห์ การแยก การชี้บ่ง การบ่งปริมาณของสารเหล่านี้ กลไกของผลกระทบจากการแปรรูปและสภาพเก็บรักษาต่อสมบัติของโปรตีน คาร์โบไฮเดรตและไขมัน การเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบของอาหาร บทบาทของปฏิสัมพันธ์นั้นต่อเสถียรภาพของอาหาร เทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้อง


Composition, structures, reactions and functional properties of proteins, carbohydrates and lipids in food systems; analytical techniques, isolating, identifying, quantifying of these compositions; mechanisms of the effect of processing and storage conditions on the properties of proteins, carbohydrates and lipids; interactions among these components in foods; roles on interactions on food stabilization; related current technology.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH