เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
1402732Chemistry of Food Macronutrients
เคมีของสารอาหารหลัก
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2561
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
องค์ประกอบ โครงสร้าง ปฏิกิริยาและสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมันในอาหาร เทคนิคการวิเคราะห์ การแยก การชี้บ่ง การบ่งปริมาณของสารเหล่านี้ กลไกของผลกระทบจากการแปรรูปและสภาพเก็บรักษาต่อสมบัติของโปรตีน คาร์โบไฮเดรตและไขมัน การเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบของอาหาร บทบาทของปฏิสัมพันธ์นั้นต่อเสถียรภาพของอาหาร เทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้อง


Composition, structures, reactions and functional properties of proteins, carbohydrates and lipids in food systems; analytical techniques, isolating, identifying, quantifying of these compositions; mechanisms of the effect of processing and storage conditions on the properties of proteins, carbohydrates and lipids; interactions among these components in foods; roles on interactions on food stabilization; related current technology.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH