เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
1403896Seminar 2
สัมมนา 2
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต0 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ค้นคว้าเอกสาร อภิปรายผล นำเสนอและรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์


Literature search, discussion and thesis progress presentation.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH